Privacyverklaring Onbegrensd Jezelf

De privacyverklaring van Onbegrensd Jezelf is opgesteld conform het geen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.

Onbegrensd Jezelf, gevestigd aan Bieslook 36 1422 RP Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.onbegrensdjezelf.nl Bieslook 36 1422 RP Uithoorn 06-18783253

Diny Kosten is de Functionaris Gegevensbescherming van Onbegrensd Jezelf.
Zij is te bereiken via diny@onbegrensdjezelf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onbegrensd Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geslacht
 • – Geboortedatum
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Skype adres
 • – Bankrekeningnummer
 • – IP-adres
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • – Locatiegegevens
 • – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • – Gezondheid
 • – DISC testuitslag
 • – Uitkomsten van andere testen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via diny@onbegrensdjezelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onbegrensd Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Onbegrensd Jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onbegrensd Jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onbegrensd Jezelf) tussen zit. Onbegrensd Jezelf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 en 11, Outlook ivm e-mailsysteem, Exact ivm boekhouding, Avast ivm beveiliging.

Beroepsgeheim

Als jouw coach/begeleider/workshop begeleider/trainer heb ik als enige toegang tot jouw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onbegrensd Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Naam, adres en email adres wordt 7 jaar bewaard ivm belastingdienst (facturen). Alle andere gegevens worden in overleg vernietigd of uiterlijk na 2 jaar. E-mailadressen worden verwijderd na afmelden voor nieuwsbrief of andere online communicatie. Testgegevens die anoniem gebruikt worden voor workshops worden 30 dagen na de workshop verwijderd evenals de e-mailadressen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onbegrensd Jezelf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onbegrensd Jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonlijke testgegevens worden altijd alleen op mijn computer bewaard en met niemand gedeeld behalve de betrokkene zelf. Er wordt geen gebruik gemaakt van de Cloud om gegevens op te slaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onbegrensd Jezelf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onbegrensd Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diny@onbegrensdjezelf.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Onbegrensd Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onbegrensd Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via diny@onbegrensdjezelf.nl

Uithoorn, september 2018
Laatste aanpassingen: september 2022